Terug naar het overzicht

Mariska
Buijs

Aanbod: gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, jongerencoaching, begeleide omgang, contactherstel, psycho-educatie (lvb/ass/kopp/kov)
Werkzaam: in regio Alkmaar (Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Heiloo, Uitgeest, Castricum)
Beschikbaarheid: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (9:00-17:00 uur)

Mijn naam is Mariska Buijs en heb ruim achttien jaar ervaring opgedaan als jeugd- en gezinsprofessional in verschillende sectoren zoals de verslavingszorg, gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Vanuit mijn laatste functie als procesregisseur bij diverse gemeenten heb ik tevens kennis en ervaring opgedaan op het gebied van de toegang en toeleiding naar passende jeugdhulpverlening en het monitoren van veiligheid. Ik heb gemerkt dat ik het meeste energie krijg van het contact met kinderen/jongeren en hun ouders en waar we samen werken (met betrokken ketenpartners) aan een fijne school en thuissituatie met een positief opvoedklimaat waar veiligheid en ruimte voor ontwikkeling voorop staat. Daar zijn waar je het verschil kan maken, is waar ik voldoening uit haal.

Wat kan ik bieden:
Specialistische ambulante jeugdhulpverening: Individuele begeleiding, gezinsbegeleiding (LVB), opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, psycho-educatie, jongerencoaching en begeleide omgang. (rekening houdend met trauma, autisme, ad(h)d, licht verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek, hsp, verslaving, kopp/kov)

Wat is mijn werkwijze:
Verbinden, oplossingsgericht, systeemgericht, doelgericht, resultaatgericht, veiligheid van het kind staat op één, out of de box denken, open en transparant werken.

Wat kun je van mij verwachten:
Als jeugd- en gezinsprofessional luister ik; vraag ik door waar nodig; probeer ik samen met jou de vraag achter de vraag te ontdekken; doe ik wat ik zeg en zeg ik wat ik doe; maak ik verbinding met het liefhebbende ouderhart, die in elke ouder aanwezig is; identificeer ik mij met zowel het perspectief van ouders als dat van het kind en begeleid ik dit proces; hou ik je een spiegel voor en maak ik ook de moeilijke dingen bespreekbaar, maar altijd met respect en geduld; sta ik naast je en gaan we op zoek naar succeservaringen, zodat je weer in je kracht komt te staan en zelf weer verder kunt.

Mijn persoonlijke eigenschappen:
Betrokken, verbindend, inlevingsvermogen, aansluiten, innovatief, humor, nuchter, activeren, systeemgericht, helicopterview en organisatorisch.

SKJ geregistreerd.
Werkzaam in regio Regio Alkmaar (HAL & BUCH gemeenten)

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

------------------------------------------------------------

Opvoedondersteuning / ouderbegeleiding
Voor heel veel beroepen kun je een opleiding volgen, behalve voor het ouderschap en alles wat er bij de  taak van opvoeder komt kijken. Daarom is het niet vreemd dat er soms behoefte is aan opvoedondersteuning. Omdat opvoeden niet altijd vanzelf gaat. 

Jongerencoaching
Vrijwel iedereen kan in bepaalde fases van zijn/haar leven wel wat extra steun gebruiken. Zeker jongeren, omdat zij in een fase zitten waarin er heel veel kan veranderen en de verwachtingen hoog zijn.
Een jongerenbegeleider ondersteunt je en laat je soms ook nadenken over waarom je doet wat je doet en wat daar mogelijk de consequentie van kan zijn. Een jongerenbegeleider is iemand die jou helpt om jouw eigen doelen te bereiken en is gericht op doelen zoals: het vinden van een bijbaan(werk), dagbesteding en/of school, het omgaan met frustraties en boosheid, het verwerken van een moeilijke gebeurtenis(sen) of het verbeteren of herstellen van contact met belangrijke personen in je leven. 

Gezinsbegeleiding
Voor vrijwel alle moeilijke taken kan je een opleiding volgen, behalve voor de taak van de opvoeding. Daarom is het niet vreemd dat er steeds vaker behoefte is aan opvoedondersteuning. Dit is helemaal het geval als er gezinsleden zijn met een licht verstandelijke beperking (LVB). Kinderen of jongeren met een beperking vragen om extra structuur en begeleiding. Voor ouders met een beperking is er vaak extra aandacht nodig voor het plannen en organiseren van de huishouding, het stellen van grenzen en het aansluiten bij de behoeften van hun kind. Dit speelt extra wanneer er in het gezin iets verandert. Bijvoorbeeld na scheiding of overlijden, bij de overgang naar een nieuwe levensfase (puberteit van het kind bijvoorbeeld) of bij het verlies van werk van de ouder. 

Begeleide omgang
Je kunt als ouder in een situatie terecht komen waarbij je het contact met je kind verliest. Vaak is een (v) echtscheiding hiervan de oorzaak. Tijdens de omgangsbegeleiding staat altijd het kind centraal. Het streven is om samen ervoor te zorgen dat ouders elkaar weer gaan vertrouwen in de omgang met het kind en dat het kind zo onbezorgd mogelijk contact kan hebben met beide ouders.

Intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG)
IAG is bedoeld voor gezinnen die kampen met meervoudige en complexe problemen op verschillende terreinen en is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin.
IAG begint met het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren van de krachten en problemen in het gezin en het opstellen van doelen. Vervolgens wordt gewerkt aan de gestelde doelen en aan het vasthouden van het geleerde. Uitgangspunt is dat verandering in gezinnen is altijd mogelijk is en dat iedereen in staat is nieuw gedrag aan te leren. Problemen van kinderen (en ouders) staan nooit op zichzelf. Hun gedrag heeft een relatie met de context waarin ze opgroeien. De hulp is gericht op het versterken van de krachten en mogelijkheden van de gezinsleden en hun netwerk, is intensief en vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin.
NB: IAG voer ik niet alleen uit i.v.m. de intensiteit, complexiteit en de vraag om flexibiliteit. Ik zal dan intern de vraag voor een duo collega uitzetten.

------------------------------------------------------------

Werkervaring: 
2006-2010 Groepswerker & persoonlijk begeleider sociale verslavingszorg Brijder (Parnassia)
2010-2017 Ambulant gezinsbegeleider bij de Hartekampgroep
2017-2019 Intensief ambulant gezinsbegeleider Esdege-Reigersdaal
2019-2022 Jeugd- en gezinswerker gemeente Hoorn (1.Hoorn)
2022-2023 Jeugd- en gezinswerker gemeente Dijk en Waard (Freelance)
2023: Heliomare, Maatschappelijk werker Kinder- en Jeugdrevalidatie NAH poli en observatiegroep (Freelance) (zwangerschapsvervanging mrt t/m juli)

Heden, wisselende opdrachten in flexibele schil:
Jan 2022 tot heden: Koel Jeugdzorg & JGGZ, specialistisch ambulant jeugd hulpverlener
Jan 2022 tot heden: Jij & Co, specialistisch ambulant jeugd hulpverlener
Juli 2023 tot heden: Centrum voor Kindertherapie, gezins- en opvoedcoach
sept 2023 tot heden: Coachingspraktijk in Alkmaar, eigenaar, jeugd- en gezinscoach

Mariska
werkt in de volgende regio's

Regio Alkmaar

Mariska
biedt de volgende diensten

Gezin en opvoeding
Ambulante gezinsbegeleiding/ Opvoedondersteuning
Ambulante gezinsbegeleiding (ouder of cliënt is licht verstandelijk beperkt)
Systeembegeleiding
Begeleiding bij verstoorde hechting
Begeleiding bij autisme
Begeleiding bij problematisch gedrag
Begeleiding bij trauma gerelateerde klachten
Problematische (relatie)patronen in het gezin
Gezinsbegeleiding vanwege onveiligheid in het gezin
Begeleid bezoek
Individuele ontwikkeling voor de jeugdige zelf
Individuele jongere begeleiding
Individuele jongere met begeleiding licht verstandelijke beperking
Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.
Profile picture for user mariskabuijs
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Werkt op
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
Registraties
SKJ

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.