Terug naar het overzicht

Ina
Gaus

Mijn naam is Ina Gaus. Ik begeleid al 20 jaar kinderen in de regio Haarlem. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten en kinderen die niet kunnen meekomen op school. Vaak is alle twee het geval. Het zijn meestal kinderen van groep 3 t/m 8, soms zijn het tieners, soms twintigers, met leer- en/of gedragsproblemen. Problemen voortkomend vanuit het leren op school en/of vanuit de thuissituatie of er zijn diagnoses zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD of ASS (autisme-spectrum), of er is sprake van niet herkende hoogbegaafdheid.

Het doel van de begeleiding is het kind (of tiener of twintiger) zijn/haar kwaliteiten te laten ervaren en gebruiken, zodat het zelfvertrouwen verbetert. En dat het kind inzicht krijgt in zijn/haar manier van leren, zodat het zichzelf kan helpen. Thuis is de verandering ook merkbaar. Het kind wordt `anders' in positieve zin, het kind gaat lekkerder in zijn/haar vel zitten.

Eerst heb ik een intakegesprek met de ouders/verzorgers, met of zonder het kind, wat wenselijk is, waarbij de hulpvraag duidelijk wordt en de doelen worden vastgesteld.

Ik maak gebruik van zowel Beeldende therapie (voorheen Kunstzinnige therapie - antroposofisch). En ik maak gebruik van de Davis-methode voor dyslexie en dyscalculie. Beiden zijn uitermate geschikt, omdat de beeldende en creatieve vermogens van het kind worden aangesproken. Er wordt niet gepraat, er wordt ontspannen gewerkt.

Beeldende therapie

Hierbij geef ik begeleiding bij tekenen-schilderen-boetseren. Het kind maakt `mooie' dingen of tekent en schrijft zijn eigen boek, waarin het in eigen woorden en beelden zijn/haar verhaal kwijt kan. Beeldende therapie is vooral geschikt bij gedragsproblemen en/of als het kind niet lekker in zijn vel zit.

Davis-methode

Hierbij geef ik begeleiding aan kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Het kind werkt met klei, maakt onder andere kleiletters en cijfers. Tevens leert het kind zijn aandacht te sturen (focus), zodat het kind beter oplet. En het leert hoe het zijn energie optimaal kan gebruiken met de Energiemeter en ook hoe het zich kan ontspannen. De Davis-methode is geschikt voor lezen, taal spelling, begrijpend lezen, rekenen, maar ook andere vakken als aardrijkskunde, geschiedenis. Met de Davis-Concepten (begrippen) gaat het kind de wereld waarin het leeft beter begrijpen en het kind doet dat ook met klei.

Beelddenken - anders leren

Leerproblemen kunnen te maken hebben met een andere manier van leren. Dit verwijst naar beelddenken. Dit betekent, dat alles wat het kind wil onthouden, het vóór zich moet zien als plaatje of fotootje. Dus als het kind iets niet voor zich ziet, hij het niet weet. Bij leerproblemen: als beelddenken op school niet herkend wordt, krijgt het kind uiteindelijk de diagnose `dyslexie'. De Davis-methode maakt gebruik van de kwaliteit van iets voor zich te zien.

Als kinderen beelddenkers zijn, hebben ze een probleem op school. De methodes zijn niet ontwikkeld voor beelddenkers. Het niet herkennen van beelddenken, werkt faalangst in de hand, wat gedragsproblemen geeft.

Hoogbegaafdheid

Onder beelddenken kan hoogbegaafdheid verborgen zitten. Als het beelddenken niet herkend wordt op school en de dyslexie door het kind gecompenseerd wordt, worden niet de kwaliteiten, maar de gedragsproblemen opgemerkt. En het kind gaat onder zijn niveau presteren als gevolg van de faalangst. Een IQ-test voor hoogbegaafden is dan nodig voor de communicatie met school. Een positieve uitkomst van deze test werkt positief op het zelfbeeld en zelfvertrouwen én school kan het lesmateriaal beter op het kind afstemmen. Ik begeleid hoogbegaafden met hulp van de Davis-methode en Beeldende therapie. We werken dan vooral aan versterken van het zelfbeeld en een goede samenwerking met school.

Beelddenken herkennen.

Om te weten of een kind beelddenker is, maak ik gebruik van Het Wereldspel (van Ojemann). Het kind bouwt dan met speeltjes een dorpje. De manier waarop hij dat doet, laat zien hoe het kind leert. Ook kan zichtbaar worden of het alleen om beelddenken gaat, of dat het kind nog iets anders dwars zit. Als dat laatste het geval is, dan pas ik mijn begeleiding daarop aan.

Analyseren kindertekeningen

Voor de Plan van aanpak maak ik gebruik van het analyseren van kindertekeningen. Hieraan is de (onbewuste) leefwereld van het kind af te lezen.

Begeleiding

Ik werk met één kind tegelijk, één of twee keer per week, ongeveer twee uur per keer. Of we spreken een speciaal programma af. Ik heb praktijk aan huis.

Samenwerking met school is van groot belang.

Doelgroep:

- Meestal basisschool kinderen groep 3 t/m 8 met leerachterstand en/of gedragsproblemen in de klas en/of thuis.

- Kinderen met een diagnose dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, ASS (autisme spectrum)

- Kinderen met niet herkende hoogbegaafdheid, waardoor gedragsproblemen en onder-presteren.

Ina
werkt in de volgende regio's

Haarlemmermeer
Regio Zuid Kennemerland

Ina
biedt de volgende diensten

Begeleiding bij verstoorde hechting
Begeleiding bij adoptieproblematiek
Begeleiding bij autisme
Begeleiding bij problematisch gedrag
Vaktherapie (speltherapie, beeldende therapie, paardencoaching, etc.)
Individuele jongere begeleiding
Begeleiding op of in relatie tot school
Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.
Profile picture for user inagaus
Beschikbaarheid
Binnen 4 weken beschikbaar
Werkt op
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
Registraties
FVB (vaktherapeut) = SKJ (tenzij regeling)

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.